کنفرانس مدیریت و حسابداری آلمان - هامبورگ - پرسش های متداول

راهنمای ثبت نام در کنفرانس
ثبت نام و ورود کاربران

محور های کنفرانس
تاریخ های مهم کنفرانس
هزینه های کنفرانس
پوستر کنفرانس مدیریت و حسابداری آلمان - هامبورگ
تماس
تلفن دبیرخانه کنفرانس:
09190320303
                                    
پست الکترونیک دبیرخانه:
info@imaconference.com

| اطلاع رسانی > پرسش های متداول >
.: درباره لیست ژورنال ISC - ISI


لیست ژورنال ها به دلیل نظر اعضای کمیته علمی مبنی بر قرار نگرفتن نام ژورنال های مورد نظر برای عموم، قرار نگرفته شده است. لیست ژورنال ها پس از پذیرش نهایی مقاله به ایمیل متقاضیان نویسنده ارسال می گردد.