کنفرانس بین المللی حسابداری آلمان هامبورگ
کنفرانس بین المللی حسابداری آلمان هامبورگ
1395 - سی - دی
:کشور محل برگزاری
آلمان
:شهر محل برگزاری
هامبورگ
:برگزارکنندگان
Knowledge Innovation Communities
:ایمیل دبیرخانه
info@imaconference.com
:تلفن دبیرخانه
0919-03-2-03-03

------------------------------------------